Barn med utfordringer

Jeg har kalt tittelen på foredraget "Barn med utfordringer". Da snakker jeg både om barn med utfordringer knyttet til adferd og barn med utfordringer knyttet til diagnoser. Jeg har i mange år jobbet med barn og unge i skolen som trenger ekstra tilrettelegging, fordi det å tilpasse seg "normalen" i skolen oppleves vanskelig. I denne sammenheng har jeg stått i mange situasjoner med foreldre som er fortvilet fordi barna "ikke passer inn". Det oppstår lett konflikter mellom barnets behov og det å fungere i et fellesskap. I dette foredraget stiller jeg spørsmålet: Hvem har utfordringen? Er det barnet som har utfordringen eller blir barnet en utfordring i møte med normer, regler og forventninger i familien og i samfunnet rundt?

Min erfaring tilsier at barn med utfordringer knyttet til diagnoser eller adferd, er som alle andre barn; de har behov for å bli sett, hørt og å bli tatt på alvor. De trenger kanskje i enda større grad, voksne rundt seg som kan leve seg inn i deres ståsted, forstå tankegangen og "oversette" behovene de ikke alltid selv klarer å sette ord på.

I foredraget belyser jeg hvordan vi kan se barnet bak adferden eller diagnosen. Uansett om det er befriende med en diagnose, eller det oppleves stigmatiserende, er det viktig å se hele mennesket og å se det verdifulle i den enkelte.

Foredragets vinkling vil være litt ulikt avhengig av om det er rettet mot foreldre eller profesjonelle.

.